พลอประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตรและรฐมนตรวาการกระทรวงกลาโหม ตอบกลบ 20 มหาเศรษฐทสงจดหมายใหมารวมมอชวยกนแกปญหาการแพร. 20 เศรษฐไทย ยงคงเงยบ หลง พลอ. เฮล น ข าวด ผ พ การ เตร ยมร […]