รฟมไดฤกษกดปมประมลรถไฟฟาสายสมวงใต เตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กม. เครองมอ 8 นวตกรรมและ วชาการ 5 ขนรถสายสมวง. ก บ านได หรอ ไม ม สล ปเง นเด […]