ครมไฟเขยวโครงการรถไฟความเรวสง ไทย-จนเมอ 11 กคทผานมา นคอ. การรถไฟแหงประเทศไทยเปนผใหบรการรถไฟทางไกลทกสาย มสถานรถไฟกรงเทพ หวลำโพง เปนสถานปลายทางของทกสาย มสถานบรรจและแยกสนคา. ในช วงหลายป มาน เช อว าคนไทยน าจะได ย นวล ท […]

โดยกรมการขนสงทางรางไดเคาะราคาคาโดยสารของรถไฟฟาสายสแดง ตลงชน-บางซอ-รงสต นไวท เรมตน 14-42 บาท นนเองคะ อยางไรกตาม ตอนน. 5520 เรวกวา 200 4. โครงข ายระบบรถไฟฟ า The SRT Red Lines […]

เปนสวนตอขยายจากสายสเขยวเขม หมอชต-สะพานใหม-คคต วงตอไปทางทศตะวนออกบนถนนลำลกกา จนถงถนนวงแหวนรอบนอก. ชวงน บทเอส มการสรางเพมขนหลายเสนทาง โดยแบงชอเรยกออกเปนสๆ อาท รถไฟฟาบทเอสสายสมวง สายสชมพ สายสเขยว ลาสด. คอนโด ร ว ว เออร บาโน ราชว […]

ไทมไลน เปดรถไฟฟา 7 เสนทางใหม. 2564 โดยกำหนดอตราคาโดยสารท 15-50 บาท สำหรบสายสแดงเขม และ 15-38 บาท. From Wikiwand ในป 2020 เสนอคมนาคมสรางรถไฟฟาสายใหม 6 เสนทาง วนท […]