ถามผม ปสก หรอผร วาหากเราตองการนำสนคาท import เขามาเอง ขนขายในหาง. 4 วธ ขายสนคาทางโทรศพท แบบมอ. ราคาเบาๆๆ Home Shop ช นวางหน งส อ ช นหน […]