โครงการรถไฟฟา BTS MRT ในอนาคตป 2020 หากนบถอยหลงไปเมอป 2542 จนถงวนนเปนเวลากวา 15 ปทกรงเทพฯเรมมการใชรถไฟฟา แมในปจจบนจะมเพยง. คาดวากอสรางเสรจป 2561 ม 6 สถาน เรมจาก 1สถานรถไฟชมทางบางซอ 2สถานสามเสน แถวสามเหลยมรถไฟจตรลดา […]