เรอลำใหญ ๆ เทานนครบ สวนเรอลำพอ ๆ กน Su-30 จบ. เครองบนในยคนคอเครองบนขบไลทเราจะเหนไปอกอยางนอย 20 – 30 ป โดยคณสมบตทสำคญทสดทตองมคอเทคโนโลย. ดราแกน บอสโคว ช รายงานการตายของศาลาสร ปน กบ […]