เหมาหอง หมายถง ผโดยสารทจะเดนทางคนเดยวมความประสงคจะซอตวหองนอนหนงหอง ซงโดยปกตหนงหองจะมเตยงจำนวน 2 เตยง. เตยงบน 941 บาท เตยงลาง 1041 บาท คาบรการตนอนชน 1. 1604910491607510 Jpg ม wifi อางลางหนา กระจก […]