เดกมความจำด เคานำสงทจำฝงใจมาเลาใหฟงวา พอแมเปนอยางนนอยางน หนไมอยากใหเปนแบบนนเลย เลยอยากฝากถงพอแมทกคน. ถงโรงเรยนจะเลก พนทหางไกล ทามกลางหบเขา เราจะดแลนกเรยน และครอบครว ใหไดความรก ความอบอนในครอบครว โดยมพอแมทสอง คณ. ประกวดวาดภาพระบายส ห วข อ รถไฟฟ าแอร […]