ดา เอนโดรฟน – เขยนในใจ รองในเพลง คำรอง วรชยา พรหมสถต ทำนอง เรยบเรยง ธนา ลวสต แมไมรวาเธออยทไหน ฉนกยงตงใจเขยน. ตงแตเปดตววากำลงคบหาดใจกนอย คของนกรองสาว ดา เอนโดรฟน กบแฟนหนม เดนนส […]