ฟอรด เอเวอรเรสต รนไทเทเนยม พลส ดเซล 20 ลตร ไบเทอรโบ 4WD AT 10 สปด ราคา 1799000 บาท Ford Everest มอสอง. เพมเตม กรณาตดตอผแทนจำหนายรถยนตฟอรดทไดรบอนญาต […]