โดยภาพดงกลาวบนทกโดยนกบนเครองบนขบไล เอฟเอ18 นาวาโทเดวด ฟราเวอร และ นาวาตรจม สไลดจ ขณะบนปฏบตภารกจจากเรอบรรทก. โดยเครองบนรบ ราฟาเอล ของกองทพฝรงเศส 2 ลำ อยในระหวางฝกบนระดบตำ ขณะเกดเหตไดบนผานหมบาน เลอ กาสเตลแลต ใกลเมองมาโนสก. Pin By […]

เครองบนขบไลไอพนลองหน f-35b สหรฐ ขนลงแนวดงผานการทดสอบ เมอ. เครองบนรบเทคโนโลยสเตลธ เอฟ-35เอ ของกองกำลงปองกนตนเองทางอากาศญปน หรอ เจเอเอสดเอฟ Japans Air Self Defense Force. Lockheed Martin X 35a F […]