ในอดตกอนทยานนจะม mrt บางซอ บรเวณนสวนใหญเปนหนวยงานของราชการมาอยางยาวนาน. 1472 ซกรงเทพ-นนทบร 36 เขตบางซอ กรงเทพมหานคร 10800 756797 mi. สถานท ท องเท ยวจ งหว ดอ ดรธาน สถานท […]