รอดแลวแหละ แตว ณฐพร โชวผลตรวจโควดรอบท5 ผลเปนลบ หลงไดรบความเสยงมาแลว 21 วน ทามกลางกำลงใจจากเพอนๆและแฟนคลบมากมาย. กรณนกแสดงสาว แตว ณฐพร ใชบรการคาเฟแหงหนง ระหวางกกตว 14 วน ลาสดทางรานตองปดราน บกคลนนง วนท 31 […]