ศนสนย วระศลปชย และ ปรามนทร เครอทอง อธบายประวตของมาดามฟอลคอนไวในหนงสอเรองการเมองในประวตศาสตร ขนมหวาน ของทาวทอง. จดหมายเหต ลา ลแบร. ป กพ นโดย 0310sue ใน The Letters To Myself […]