ใหคณเดนทางไดอยางสะดวกสบาย ใกลรถไฟฟานดเดยว กบหลากหลายคอนโดโดนใจ อยใกลรถไฟฟา ในระยะไมเกน 200 เมตร อยารอชา ชมเลย. เรมกอสรางกนเปนทเรยบรอยแลว สำหรบรถไฟฟาสายสเขยวเขม สวนตอขยาย หมอชต-สะพานใหม-คคต เสนทางยาว. ร ว วคอนโดย านสะพานใหม The Origin […]

รฟมลยประมลรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน-ราษฎรบรณะ วงเงน 12 แสนลาน เรงสำรวจเวนคนทดน หลงผานพรฎเวนคน จอชงบอรดรฟมไฟเขยวปลาย. รวมประกาศ ขาย ใหเชา คอนโดใกล ตด mrt สายสมวง เชาเรมตน 3000 บาท ขายเรมตน 500000 […]