แบงออกเปน 5 เรองใหญๆ คอ 1ระบบเครองยนต 2. Electric car คอรถยนตทขบเคลอนดวยมอเตอรไฟฟาโดยใชพลงงานไฟฟาซงเกบอยในแบตเตอรหรออปกรณเกบพลงงานไฟฟา. ร ว วช วโมงน พ ดลมไอเย น เคร องปร บอากาศเคล อนท […]

ยานยนตไฟฟาเซลลเชอเพลง Fuel Cell Electric Vehicle FCEVs เปนยานยนตไฟฟาทมเซลลเชอเพลง Fuel cell ทสามารถผลตพลงงานไฟฟาไดโดยตรง รถยนตไฟฟาเซลล. รถยนตพลงงานไฟฟาคอรถยนตทใชพลงงานจากไฟฟา 100 ทภาษาองกฤษเรยกวา Electric Vehicle หรอเรยกสนๆ วา EV เปนรถยนตทขบเคลอนดวยมอเตอร. […]