เร อนแพ หมายถ ง เร อนท สร างอย ในน ำ อย บนแพท งหล ง โดยม ล กษณะและส วนประกอบโดยท วไปเหม อนก […]