แฟ รน ไช ส ป อป คอรน ไทเชฟ แฟรนไซส Franchise คออะไ -แฟรนไชซเลอกทจะยกเลกแฟรนไชสกอนทสญญาจะหมดอาย —– ซอเฟรนไชส เรองตองคดกอน. 5 การหามแฟรนไชซขายลดราคาสำหรบสนคาทเนาเสยงาย perishable goods หรอใกลหมดอาย […]