ชาวประมงพนบานนำเรอมาผกตดกนเปนแนวยาว เพอขดขวางการสญจรทางนำ บรเวณปากแมนำตาป เพอเรยกรองใหหนวยงานภาครฐ เรงแก. แมตาป สราษฎรธาน-เกาะเตา Surat Surat Thani Thailand. Pin On Wine Dine กองทพเรอ สดทนเหนความเวทนา ผบกองเรอยทธการ สงจดกำลงเขาชวยยกระดบชวต 2 […]