ราคาตวเครองบนจากกรงเทพไปสกลนครทถกทสดอยท 1965 ซงเปนราคาทพบใน Skyscanner โดยวธรวบรวมขอมลจากสายการบนตางๆ และเปนราคา. หอบงคบการบน ทาอากาศยานจงหวดแมฮองสอน แจงวา บนอากาศยาน u17 หายไป. ทานสล ดท กว น งดข าวมาได 1 อาท […]