ไทร – วดสงห – บางบอน – รางสะแก – รางโพธ – สามแยก. ไดแก 1บรเวณถดจากซอยแจงวฒนะ ปากเกรด 112 ถงบรเวณกอนแยกเลยงเมองปากเกรดจดท 1 วนท 21-22 28 […]