ปจจบนรถไฟฟา bts ทางทศเหนอจะสนสดทสถานหมอชต แตหลงจากวนท 9 สงหาคมเปนตนไป รถไฟฟา bts กวงขามถนนหาแยกลาดพราวและทาง. มมตเหนชอบใหบรรจโครงการรถไฟฟาสายสเหลองสวนตอขยาย ชวงแยกรชดา-ลาดพราว ถงแยกรชโยธน ระยะทาง 26 กโลเมตร และ. Visi Thailand โทรศ พท […]