เครองบนคาราแวน บรรทกสารเคมลำละ 700 กก. ฐานเมฆ โดยทามมเยองกนสสบหาองศา เครองบนลา. มหาเภตราและภ ม ว ฒนธรรมเม องเพชรบ ร ม ลน ธ ว นเล ก ประไพ […]