ผลกระทบในมตของรฐ ดานทรพยากร รฐบาลจดสรรงบประมาณส าหรบบรหารจดการแรงงานตางดาวและด าเนนงานตอตาน การคามนษยเพมขนจากเดม. ความยากลำบากในการใชขวตในป 2020 เปนความยากลำบากอยางลนเหลอ อนเนองมาจากผลกระทบของการระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 หรอ โควด-19 ผล. ร หร อไม เราร วมก นสร […]