บนทกการแสดงสด คอนเสรต เอาประเทศไทยของเราคนมา – เพลง จดหมายนอยถงนายก รวมศลปน จดสนนกองทนเพลงกทำขนเพอสนบชาต 2549. มนคอนเสรตสดจากบานคำภร ตามคำเรยกรองของแฟนเพลงทคดถงกน เมอวนศกรท 15 มกราคม 2564 โดยการแสดงสดครงน พป พงษสทธ ได. พระทอง […]