ผมกเลยอยากรวา แตละนำหนกตองตดแสตมปเทาไหร เลยหาขอมลมาบอกกนครบ ไมเกน 20 กรม 3 บาท 20-100 กรม 5 บาท 101-250 กรม 9 บาท. 1ไปซอฟอรมสญญเชาเพอมาทำสญญาใหเชาบาน ทตอนลางของฟอรม ระบวาใหตดอากรแสตมป 1 […]

บรษท ไปรษณยไทย จำกด ปณท Thailand Post ใหบรการสงของทางไปรษณย บรการสงดวน EMS บรการไปรษณยลงทะเบยน R บรการสงของใหญ Logispost ตรวจสอบสถานะ. ไปรษณยไทยประกาศ สงจดหมายตดแสตมป 3 บาท. แสตมป ช […]

บรษท ไปรษณยไทย จำกด ปณท Thailand Post ใหบรการสงของทางไปรษณย บรการสงดวน EMS บรการไปรษณยลงทะเบยน R บรการสงของใหญ Logispost ตรวจสอบสถานะ. ขนาดธรรมดา สงไป ตางประเทศทวโลก 12 บาท ปล. […]