แบตเตอร 3K รนนเปน แบตเตอรแหง จากผผลต 3K Battery ทแบตเตอรมความจของแผนธาต 16 แผน CCA680 และแอมปสง 75 แอมป เปนแบตเตอรรถยนต ทไม. เครองขนาดใหญ 2400 cc ควรเลอกใช […]