Hikaru no Go ฮคารเซยนโกะ ตอนท 1-76 พากยไทย จบแลว ฮคาร ชนโด 進藤ヒカル ชนโด ฮคาร นกเรยนชน ป6 ไดพบกระดานโกะเกาแกทหองเกบของทบานคณ. ทศนศกษากบคณทามาโมะ Doujin อาน โดจนฟร […]