บทท 2 ทฤษฏและเนอหาทเกยวของ ชดคนเรง หลกการท างานของคนเรงกเหมอนวอลลมทวไปคอสามารถเรงหรปรบแรงดนขาออกได 1-4 โวลต. ไดดำเนนโครงการฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 จำนวน 21 ผลตภณฑรวมประมาณ 373 ลานฉลาก สงผลใหลดพลงงานไฟฟาไดประมาณ 4916 mw ลดปรมาณการปลอยปรมาณ. เอ […]