รถไฟฟาสายสแดงเขม ธรรมศาสตร-มหาชย รถไฟฟาสายสแดงเขม มหาชย-ธรรมศาสตร รวมระยะทางทงหมด 1143 กโลเมตร มทงหมด 38 สถาน เปนเสนทาง. รฟท เตรยมเปดประมลรถไฟฟาสายสแดงออนและแดงเขม วงเงน 44 หมนลบ. รถไฟฟ าฟ นหลอ เตาป […]