อนมตโครงการรถไฟชานเมอง หรอรถไฟฟาสายสแดงไปแลว 3 เสนทาง ตามแผงานของคมนาคมคาด ป 2565 เปดใหบรการ รอการรถไฟฯ เปด. เปนทนาสงเกตวางบประมาณสำหรบโครงการรถไฟฟาสายสแดงเขมระยะท 1 ไดเพมขนอยางตอเนอง เนองจากความลาชา. ด เดย 17 ส ค ป […]