เดอะไพรม The Prime โครงการบานเดยวบางใหญ บางบวทอง บานนนทบร โครงการบานใกลรถไฟฟาสายสมวง ตดถนนบางกรวยไทรนอย บานเดยวราคาไมเกน 5. นอกจากนยงม โครงการบานใกลรถไฟฟาสายสมวง ทานสามารถรบชมโครงการ. ส ร เพลส ราชพฤกษ พระราม 5 ทาวน […]

โดยทคณ สรยา สรยาภวฒน ผจดการสำนกวจยบรษท แอลพเอน. อนดบ 1 คอนโดตดรถไฟฟา BTS สายสเขยว หมอชต-สะพานใหม-คคต ตกเปนของโครงการ รชพารค เทอมนอล พหลโยธน59 สถานพหลโยธน 59 บนไดทางขน-ลง. Grand Bangkok […]

ในคราวประชมครงท 12553 เมอวนท 8 กมภาพนธ 2553 ทมมตเหนชอบในหลกการของการตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสเขยว จากชวงหมอชต – สะพานใหม. มาอพเดท กนทละสายเลยนะ ขอเรมทรถไฟฟาสเขยวเขม กอนละกนนะจะ เพราะจะมสถานเปดใหบรการ. พบก บแพงท ส ดในโลก รถไฟฟ […]