โจเซป กวาร ด โอล า ผ จ ดการท ม แมนเชสเตอร ซ ต ตกลงต อส ญญาค มท พ เร อใบส ฟ […]

เนอรอง – นวลเจาพเอย คำนอง เอยลำครำครวญ ถอยคำเหมอนจะชวนใจพหวง ครวญครำอาลยนำตาอาบแกม. คอรด คอรดเพลง เนอเพลง อภรมย วนสบาย. ควนไฟและไอหมอก หมอนงขาวกบเตาถาน ปงปลาขาวกบขาวนงใหม กบเชาวนใหม งายๆสบายๆแบบบานเฮา ทบานเฮา วถชวต บานๆ […]