วางแผนเทยวตามผงรถไฟ เพอตองการประหยดกตองใช Pass แตกตองหมายความวา เราจะชลๆ เดนทอดนอง นงพก นงกน ทไหนนานๆ กอาจไมคม. รถไฟฟาใตดนของโตเกยวใหบรการดวย 2 บรษท คอ Toei Subways ม 4 สาย และ […]

แผนทรถไฟใตดนของโตเกยวเมโทร คณสามารถดาวนโหลดแผนทไดถง 7 ภาษาคอ ภาษาองกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมน ภาษาฝรงเศส ภาษาจน แบบดงเดม. นอกจากนรถไฟยงเปนการคมนาคมหลกในโตเกยว ซงมเครอขายทางรถไฟในเมองขนาดใหญทสดในโลก โดยบรษทรถไฟญปนตะวนออกเปนผให. แผนท รถไฟใต ด นโตเก ยว ท องเท […]