พอดเปนหนคาโทรศพทรายเดอนของ ais ประมาณ 5600 คอพอดเลกกบแฟนแลวแฟนเอาเบอรเราไปใชเลนเนต พอดเปนซมจดทะเบยนเปนชอตวเอง พอ. เปนหน อออน ประมาณ 100000 บาท ไมไดสงมาประมาณ 1 ป ไดรบแต จดหมายสนำตาล จากสนงกฏหมาย ประมาณอาทคย ละ […]