ขาย ลา โพ ง ORION มอ สอง. ลำโพงคออปกรณครองเสยงชนดหนงทเปนสวนเตมเตมในการใชชวตประจำวน มสวนประกอบหลกๆคอ ดอกลำโพง Driver โดยมแผงวงจร Cross over ชวยแบง. เกษมซาวด โรงงานผล ดต ลำโพง ป […]