ถาตงตนจากสำโรงหรอบางพล สามารถเดนทางไปรพพระรามเกาดวยวธไหนไดบางคะ ไมมรถยนตสวนตว 2. เปดหวด รถไฟฟาสายสแดง ตลงชน-รงสต 28. Aspen Condo Lasalle เอสเพน คอนโด ลาซาล คอนโด Low Rise ตรงข ามโรงพยาบาลศ ขร […]