เครองบน บงคบวทย X420 FIGHTER เลนงายมาก ขน-ลงแนวดง หรอแลนดงแบบเครองบน มระบบไจโรควบคมความนง รโมท 24 GHz ตวเครองทำจากวสดโฟม. เครองบนพลงยาง สพฐ เครองบนบงคบ รถบงคบ ของเลน จดสงทวไทย โทร08-9622-2499 LineID. […]