ขอเลาเหตการณนะคะ คอ คนรจก ปนจกรยานอยบนถนนใน. ชนแลวหน จกรยานปน 2 ลอ ถกชนดบคาบายพาสเลยงเมอง ท จรอยเอด รถตามหลงหลายคนมองไมเหน เหยยบศพจนเละเปนภาพสลด ตำรวจเตรยมตรวจ. สาวไทยในอเมร กาประสบเหต รถชน เร ยกร องความเป […]

มอไซคชนรถยนต ใครผด ใครถก. ตำรวจ สภโนนสวรรณ เรงสอบปากคำพยานและรวบรวมหลกฐาน หนม 43 ขบรถกระบะไลชน จยยกลมวยรน 4 คน เสยชวต 2 ราย บาดเจบ 4 ราย เบองตนยง. น […]