เปดเบองหลงทมาวรรคทอง จะรองเพลงชาตไทยใหใครฟง จากบทกวชอ เพลงชาต ท ประยทธ นำไปรายในสภา พรอมทำความรจกนกแตงกลอน. ๒๔๖๔ ลกษณะการพระราชนพนธเปนรปแบบของจดหมาย มจำนวน ๑๘ ฉบบ รวมระยะเวลาทปรากฏตามจดหมาย. คอร ดเพลงล งมาล ฮวนน า Google […]