ผลสอบขนตน – วนท 23 กพ. เครองบนใบพดททนสมยขนาดใหญเชน Dash 8 ใช. E7f1976aad4152accd3fc039319a6ea5 Jpg 736 484 ทหาร สงคราม ภาพวาด Icon A5 Icon A5 […]

Admin admin อานแลว 8831 0 คร เครองบนเลกพลงยาง เปนการพฒนาทกษะขนมาอก 1. เครองบนบงคบ มอเตอรรน 180 ใบพดพลาสตก ลอรถกระปอง แบบธรรมดาและเครองบนแบบโบอง 2. ซ อเลย Dji Mavic […]

เฮลคอปเตอร เฮลคอปเตอรไมใชเครองบน แตเปนอากาศ. ป คศ1936 เครองบนโดยสาร ดกลาส ดซ3 ป คศ1936 เกดการพฒนารปแบบปกของเครองบนใหบางขนทำใหตนทนในการผลตเครองบนตำลง ผโดยสาร 21. ร ว วนาท น Sp 4d Model […]