คนนอกอยากรของคนเสอแดงทถกคมขงในเรอนจำพเศษกรงเทพ ความเดมตอนทแลว เปดจดหมายจากนกโทษ. จำลอง 4 ตทใสจดหมายท. เอ กซ ตร า กระดาษท ชช 86 แผ น 30 แพ ค กระดาษเช ดหน […]