รถจกรยานลกษณะน มชอเรยกกนไดหลายชอเชน จกรยาน balance bike จกรยานฝกการทรงตว จกรยานขาไถ และ จกรยานสมดล ทงหมดนคอจกรยานแบบ. ซงตอนนทางสนามกไดมการเปดทดลองใช สนามบาลานซไบท Balance Bike หรอสนามขาไถ สำหรบเดกเลก โดยมจกรยานขาไถ สกตเตอร. 5 ส […]