หลงจากทเรองราวจบลงดวยดแลว สำหรบการเลกราระหวางพธกรคนดง จอหน วญญ. ไบเทคบางนา Bitecbangna อยหางไป 625 เมตร และใชเวลาเดน 10 นาท แยกบางนาลงทางดวน อยหางไป 638 เมตร และใชเวลาเดน 10 นาท. ซ […]