ไมไดสงจดหมายแบบธรรมดามานานมาก 1 จขกทไมไดสงจดหมายแบบธรรมดาตามตไปรษณยนานมาก สงสยวายงเปนระบบสงเหมอนเดมหรอเปลาคะ ตด. ตไปรษณย เปนตสำหรบใหประชาชนนำจดหมายซงตดแสตมปคาสงแลว มาหยอดเขาไปในต และจะมบรษไปรษณยมารวบรวมจดหมายตามเวลาทกำหนด. ต จดหมายขนาดใหญ สำหร บใส เอกสารขนาด A4 ร น Mb4504 Silver ขนาดส […]

Diary Box กลองไปรษณย กลองพสด ราคาถก เทศบาลนคร. อตราคาสงไปรษณยไทยแบบพ สดธรรมดาพสดลงทะเบบนแ ละ ems พสดในประเทศ Domestic Parcelนำหนกweight อตราคาบรการบาทship rate พสดธรรมดาในประเทศ20 KG. ช นำของถ ก […]