เพอรบการคดกรอง ทงบรเวณลานจอดเครองบน หนาอาคารกองบงคบการกองบน 23. ประชาชนสองเลข เครองบน ทะเบยน. Chengdu J 10 Vigorous Dragon F 10 Vanguard Fighter Jets Fighter Aircraft Fighter […]