รโมทคอนโทรลท ใช ควบคมการ ป ด-เป ด ของประตโรงรถซ งอย ใกล สนามบ น ป ด-เป ด เองเมอม. รไฟแนนซรถตางจากการเชาซอรถ อยางไร อยากเอารถทยงผอนไมหมดกบไฟแนนซ มารไฟแนนซทำไดไหม. ด […]