แมวาฝนนจะดพอตวในเรองของโชคลาภทหาไดจากทไกลตว แตในทางอนๆ แลวความฝนนไมคอยด. ทำนายไดวา ทายวา จะไดรบเคราะห หรอมเรองบาดหมาง ทะเลาะววาท ความฝนน อาจจะมผลตอผหลกผใหญ. Pin On Human Interest Stories Social Entrepreneurship Philanthropy เสยสามครง แลวสวดมนตภาวนาเทาทสามรถจะสวดได […]

เกดเหตเพลงไหมเรอยอชต ททาจอดเรอใน จภเกต หลงเปลยนทจอดไดเพยงคนเดยว โชคด รปภมาเหนเรงดบไดทน ตรวจสอบพบเปนเรอของ. ธนาธร จงรงเรองกจ แถลงขาวถกฟองมาตรา 112 พรอมเปดเผยกรณถก. ทว ตเตอร การเม อง ไฟไหมเรอยอรช ธนาธร จงรงเรองกจ และนายสกลธร […]