เกดเหตเครองบนรบยโรไฟเตอร 2 ลำ ชนกนกลางอากาศบรเ. ตามเวลาทองถน ราว 20 นาทหลงจากเครองบนยโรไฟทเตอร 3 ลำ ขนบนจากศนยฝก ใกลทะเลสาบมอรตซ หางจากกรงเบอรลน ไปทางเหนอประมาณ 120. Pin By Phak691 On Star […]

เรองมอยวา เมอวนเสารท 18 เมษาทผานมา หนถมอตาไซดชนทาย โดน หนเปนทางโทร คกรณเปนทางเอก แตหลงจากถามคนเหนเกตการณ รถขย. ตองมองใหดตลอดทาง เพราะชวง1745-2015 ชวงเขาออกกะกลางคน บางคนไมมไฟหนา บางคนไมมไฟทาย ถาไมระวงนชนแนๆ. มอเตอร ไซค M Slaz […]