รถจกรยานยนตเสยหลกลงขางถนน เมอเวลา 2051 น. – รอดผลสรปทางคด กรณมคกรณ โดยหากคกรณหรอ ผขบขเปนฝายประมาท เชนผประสบภยเปนผโดยสารในรถจยยรบจาง ขบขประมาทไปลม. รห สรถยนต ใช ก บประก นภ ยรถยนต ค ออะไร […]